erti-5al-2.5sn-1 alloy finland

Common raw materials

Forging display

CNC processing

Chinese Journal of Materials Research

Mechanical Properties of Ti-5Al-2.5Sn ELI Powder Compacts Ruipeng GUO 1, 2, Jing ZHANG 3, Lei XU 1 (), Jiafeng LEI 1, Yuyin LIU 1, Rui YANG 1 1 Institute of Metal

contact
: , , , , ,

_